Vrijeme izrade 2 tjedna! Be kind!

Način pisanog prigovora

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, možete poslati putem elektroničke pošte na adresu e-pošte zdravkazd@yahoo.com.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski mora biti u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora, ukoliko ne bude moguće riješiti ga mirnim putem, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. Rješavanje sporova je moguće pred centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR